Monday, December 31, 2012

Животиње су имуне - Animals are Immune

 


Животиње су имуне


Животиње су имуне на срање
'Oће да поједу једна другу
Ал' се барем не просеравају
Animals are Immune


Animals are immune to bullshitting
They do eat each other
But at least they're not bullshitting
Miles Davis


 

Miles Davis


You don't use your eyes to
Analyze
You use your mind
Греси - Sins
Греси


Бог је забранио мастурбацију
Јер смањује приходе од
Курвања
Sins


God forbid masturbation
Because it lessens income from
Whoring
Friday, December 28, 2012

Вибрације - Vibrations

 


Вибрације


Звоно једе духове
Музика прекрива мисли
Тишина гори отров

Vibrations


Bell eats spirits
Music covers thoughts
Silence burns poison
Thursday, December 27, 2012

Живот и мисли - Life and Thinking
Живот и мисли


Живот је то што чиниш
А то што не чиниш зове се
Мишљење
Life and Thinking


Life is what you do
And what you not do is called
Thinking
Што се нису волели - Which did not Love

 


Што се нису волели


Ови што се нису волели
Они су сновали
И постали су земље и народи

Which did not Love


Those which were not in love
They brooded
And became lands and peoples
Мувља мистерија - Fly's Mystery

 


Мувља мистерија


Мува је привучена обиљем мириса
Орхидеји у цвет
Где ће је још послужити
Мистеријом живота и смрти
Fly's Mystery


Abundance of scent attracts fly
Into orchid's flower
Where it will be yet served
Mystery of life and death
Ново племство треба покосити - New Nobles Should be Mowed

 


Ново племство треба покосити


Нове мале пламичке на тортици
Винути у поточиће среће
Да горе, горе, горе

New Nobles Should be Mowed


New little flames on cake
Launch into rivulets of joy
To burn, burn, burn

Они су блесави - They are Nuts

Они су блесави


На планети Земљи патке су храбрије од људи
Оне су последња инкарнација пре одласка у
Нирвану
А људи су углавном фукара
За њих је Џон Штајнбек рекао
Да су блесави
They are Nuts


On planet Earth ducks are braver than humans
They are the last incarnation before moving to
Nirvana
And humans are mostly scum
Of them John Steinbeck said
They are nuts

Како је Дејви Крокет очарао Музу - How Davy Crockett Enamored MuseКако је Дејви Крокет очарао Музу


Дејви Крокет је волео Музу
Јер га је ударала у мозак
Газила под креветом и крпаром
И није га терала да слаже одело
И она је њега волела
Јер било јој је лепо у веселом свету
Веверица и ракуна
А генералу Санта Ани
Имали су само једно да поруче:
Мрш у пичку материну!
How Davy Crockett Enamored Muse

Davy Crockett loved Mooze
Because she hit him into brain
Stomped under bed an rag-carpet
And didn't nudge him to fold clothes
She too loved him
Because she enjoyed joyful world of
Squirrels and racoons
And for general Santa Anna
They only had one message:
Go fuck yer momma!
Преко следећег океана... - Over the Next Ocean...

 


Преко следећег океана...


Преко залеђеног мора друже залеђени
Донеси ми срце своје домовине
У плаво-белим џамијама димискијама
Из високих гора белих
И нека ти на челу бије застава дивизије
И опевана чиста корачница
Револуције
Over the Next Ocean...


Over the frozen sea comrade frozen
Bring me heart of your homeland
In blue-white mosques Damascene
From high mountains white
And on your forehead beating division's flag
And pure marching song of
Revolution
Wednesday, December 26, 2012

Смрт из приче - Death From Fable

 


Смрт из приче


Смрт нема косу већ џак
Погрешно су је цртали
Знам, кад сам је чекао
Празних руку
Гледала је срце
Празно
Затим мозак
И он пребрисан
Имаш ли ти шта?“, питала
Ме
Јок, ја.“
Онда, ништа.“
Death From Fable


Death has no scythe but sack
Wrongly they depicted it
I know, when I waited for her
Empty-handed
She stared at heart
Empty
Then brain
It, too, deleted
Do you have anything?”, she asked
Me
Not, me.”
Then, nada.”Дроздови у Паклу - Thrushes in Hell

 

Дроздови у Паклу


Играо сам се дроздовима у Тамном вилајету
Лепршали су око мене с цвркутом у очима
Танушна пера су творила ходник Пакла
Кљуновима су бушили кожу за маску
Главни Ђаво је висио наглавачке и вабио
Около су се свраке, узнемирене, крстиле
Кљуцале су зрна реке зрна јурнуле
Из проваљених џакова Пакла
Оштро сам мотрио
Тражећи визије ранијих песника
Из мене је измилео логос
Био је гладан и појео жбун с окапијем
Цвркут се појачао али ја сам већ био празан
Мотор није радио
Могао сам да створим Рај на том месту
Ноћ и звезде, Сунце и језеро
И да маштам

Thrushes in Hell


I played with catbirds in Dark world
They fluttered around with twitter in eyes
Tiny feathers made corridor of Hell
Beaks punctured leather for mask
Chief Devil hung upside-down and baited
All about, magpies in distress, crossed themselves
Pecking beans of river of beans rushing
From broken sacks of Hell
Sharply I watched
Looking for visions of previous poets
From inside me crawled out logos
He was hungry and ate a bush with okapi
Trill increased but I was already empty
Engine wasn't working
I could have created Paradise in that place
Night and stars, Sun and lake
And fantasize