Wednesday, December 31, 2014

Киш и Џо разговарају - Kish and Joe Converse

 Киш и Џо разговарају

Киш неће да говори
Џо се притајио
Џо је дивљак с ауром
Киш је ознојен
за Џоа је истина да су слике спале
Киш не види ни слике ни зидове
не чује музику
не обраћа пажњу на мит
Џо зна да је Кишу ватра све
слика звук и свемир
Киш је толико бржи од
мождане електрике
Џоу се мрве речи пред опном
Киш је научио да пуши
Џо не дозвољава да изненадне истине
покрену органе
Киш га посматра кроз дим
ватра и дим
то посматра

Kish and Joe Converse

Kish won't talk
Joe is laying low
Joe wildman with aura
Kish sweated
to Joe is truth images fallen
Kish sees no images no wall
nor hears music
ignoring myth
Joe knows fire means all to Kish
image sound and space
Kish is that quicker than
brain's electrics
Joe's words crumble before the membrane
Kish had learned to smoke
Joe won't allow sudden truths
initiate organs
Kish watches him through th' smoke
agni and smoke
that he sees
Tuesday, December 30, 2014

pregnant angels in heaven - трудни анђели на небесима
pregnant angels in heaven

no one knows who raped them
were they naturally raped
where was god when it happened
does he have alibi
they don't know they don't remember
they are preoccupied with body
inside
who will grow fully fledged masculine
savior of female bigots
that is the rumor in heaven
angels ruffle and chuckle like machines in
factory
if i were to feed them i'd invest popcorn
eyeballs roll in liturgy
hot martini and scotch on the rock

трудни анђели на небесима

нико не зна ко их је силовао
јесу ли природно силовани
где беше бог кад се догодило
има л' он алиби
не знају не сећају се
презаузети су телом у
себи
који ће израсти у стамено мушко
спаситеља женски' богомољки
та гласина кола небом
анђели лепршају и пијучу ко машине у
фабрици
ако бих да их нахраним можда кокицама
очне јабучице колутају литургијом
врућ мартини и скоч на леду

Monday, December 29, 2014

idiomatic robot


idiomatic robot

cunny engli who speak chin
invented zenicism to henge in
pubs for chubs


tax the conductors - оглоби проводнике
tax the conductors

edison krematologist taxing one way
my right is in mayonnaise paying for sauce
high definition matter herds undefined
my smoke is forbidden but your gouge is right
call my check for yours is keptоглоби проводнике

едисон крематолог глоби једносмерно
моје је право да мајонез плаћа сос
твар високе јасноће окупља неомеђено
мој дим је забрањен ал' твоје длето није
узми мој чек јер твој је почек

meowl - мјаук

meowl

i've seen better days for ghosts of my mind
who appeared to be scary but were disbunked
you idiots always need to be organized
the tricky assemblance of frequented frames
an independent force that suddenly flares
death rot and tulips
мјаук

вид'о сам и боље дане за духове ума
беху страшни ал их разбуцаше
ви глупаци што се здружујете
подла дружба учесталих мана
независна сила бљесне изненада
смрт трулеж и холандска лала

Sunday, December 28, 2014

like stupid shakespeare - к'о глупи шекспир

 like stupid shakespeare

who wrote a stupid play for stupid
idiots about lady magbet
but it was misnumbered into mister magnet
к'о глупи шекспир

који написа глупу драму за глупе
идиоте о лејди магбет
ал је забројаше у мистер магнет


моја енглеска краљица воли каду


моја енглеска краљица воли каду

она каже не постоји бог и не постоји план
постоји само енглеска
окупана у поларној светлости
у мојим сновима кад сам имао тринаест
у свакој уличној тучи постојала је награда
бело у црном или црно у белом
лице које бриди и факат је
тела воле насиље
свиђао ми се тај осећај
а награда је била украс


my queen of england loves tub

 my queen of england loves tub

she says there's no god and there's no plan
there's only england
bathed in polar light
in my dreams when i was thirteen
in every street-fight there was this stupid prize
a white in black or black in white
face and bruise and fact is
bodies love abuse
i liked how it feels
and prize was a decor

како боје иглице стакла

како боје иглице стакла

он спава шта сања енглеска краљица
он око у полемици контрола рађања
остави сва јаје у белило то политика
кошара около расипа кишу
јури кроз олук не 'ватај дијамант
круна је непрекидна бодља
дављеника филозофа стерео
стакато разваљена двер
'ајд узјаши понија оловна нуло
индијанском земљом куд бујице тутње
где окрутна бол голица суво

how paint needle glass

 how paint needle glass

he in sleep what does dream english queen
he eye in polemic w'th birth control
put all egg in bleach tha's policy
the basket around dissipate rain
run through rabbet don't catch diamond
crown is runabout barb
drowning philosopher 's stereo
staccato is shattering door
come ride pony lead zero
indian country where torrent gallop
where cruel pain tickle secco

Friday, December 26, 2014

флуксни ми црева

флуксни ми црева

чекић шило лобања & купа
бежи хистерична интелигенцијо
поцепај текстус и слику
све је боље након паљевине
аутистично украси палету
уметност не одговара
гневна неувиђавна пилула
банкарски код се сналази
булдожериши ме
flux my gut

 flux my gut

hammer awl scull & cone
run hysterical intelligence
tear textus and paint
it's all better after immolence
autistic decorate palette
unresponsive art
angry pill's disrespect
banker's code cope
bulldozer meWednesday, December 24, 2014

мисури мисури куд ти се жури

мисури мисури куд ти се жури

седео сам крај мисурија у рибљој чорби
укебо бакалара и наручио га похованог
на оближњем штанду
моћна струја реке ме хипнотејзовала
те падох у фазу
био сам у рибарском гневу
у, као сну
деца се окупила да виде старца
и реку у борби за жуманце
мачке њушкале никотин
старац се оклизну на клизаву крљушт
проклета рибо зашкрипах зубима
показаћу ти моју проклету душу
ручице се пружале за белим месом
деца гладна а стари прдоња мртав
бели облаци надвили се над сценом
missoury missoury are you furry

missoury missoury are you furry

i've been sitting in missoury fishing curry
caught a cod and ordered it furred
at a nearby stand
the river's mighty stream hypnotazed me
i felt phased
i was in fishing anger furry
in, like a dream
children gathered to watch the old man
and river struggling for coating
cats sniffed nicotine
the old man slipped on sleazy scale
god damn you fish i squeezed my teeth
i'll show you my bloody soul
hands reached for white meat
children hungry an' old fart dead
white clouds towered over the scene