Saturday, June 29, 2013

Песник и читалац - Poet and Reader

 


Песник и читалац


Знам једног који се боље од мене
Сналази у мојим песмама
И, сад, треба бити лукав
И писати тако да провоцирам
Те кроз њега уживам у
Поезији

Poet and Reader


I know one who better than me
Deals with my poems
And, now, I should be smart
And write so to provoke
And through him enjoy
Poetry


Видех свраке - I Saw Magpies

 


Видех свраке


Вране му попиле мозак
А и пилад видех како се врзу около
Тело у распаду а звери опрезне
Кљуцају ушну хрскавицу
Из раздрљене кошуље вире ребра
Страшило се срушило?
Ал, има ту крви
Да и муве попију
Зелембаћ се притајио
Мртвац с надувеним џеповима
Ципелу одвукао пацов
Подаље, збуњени мачак
И опрезна кучка
Испод шљиве
Пао је с мердевина
Коментарише чворак
А сврака ћапи златни зуб

I Saw Magpies


Crows drank his brain
And chicken too I saw puttering around
Body in decomposition and beasts cautious
Picking at ear's cartilage
From disheveled shirt protrude ribs
Fallen scarecrow?
But, there's blood
For flies to drink
Lizard in suspension
Corpse with bloated pockets
Shoe dragged by rat
Further away, confused tomcat
And prudent bitch
Under plum tree
He fell from ladders
Comments starling
While magpie snaps at golden tooth
Friday, June 28, 2013

Велике Вође не би требало да умиру - Great Leaders Should Never Die
Велике Вође не би требало да умиру


Требало би да постоје
Док не испаре
И да нас поштеде
Труда одржавања

Great Leaders Should Never Die


They should exist
Until evaporate
And spare us
The effort of maintenance

Нада у огледалу - Hope in Mirror

 Нада у огледалу


Намигује кад јој намигнем
Руга се кад јој се наругам
Мајмунише кад је чиним мајмуном
Користи моје аргументе
Бесплатно ужива у мом задовољству
Због чега је плаћам?
Лепи дани пријатељства
И задовољство страха од разлаза
Кад су покретне слике посустале
Од артритиса
И поларизовани кристали
Изгубили својство
А механизми обраде података
Избили из неурона
И чиновници остали без посла
У земљи иза огледала
Затрпани датумима
И телефонима без напона
Коњаници ујахали
За случај побуне
И све их поклали
Изнервирани апатијом


Hope in Mirror


She winks when I wink at her
Mocks when I mock her
Apes when I make her into an ape
Uses my arguments
Enjoys my pleasure for free
Why am I paying her?
Beautiful days of friendship
And pleasure from fear of separation
When moving pictures wore down
From arthritis
And polarized crystals
Lost their property
And mechanisms of data processing
Burst out from neurons
And clerks got laid off
In the land beyond the mirror
Buried under deadlines
And powerless phones
Horsemen deployed
In case of rebellion
Slaughtered them all
Unnerved by apathy
Thursday, June 27, 2013

Pheromone Hormone Orgone


 


Pheromone Hormone Orgone


Reich's death was protocolar
There is no such thing as
Authorized murder


Lacan MessLacan Mess


Peacock made a fatal ray ban
In his tail deco
Peahen misread

Tuesday, June 25, 2013

Мачка и сова - Cat and Owl

 


Мачка и сова


Није ни мачка ни сова
То је игра
Канџи и перја

Cat and Owl


It is neither cat nor owl
It is a play of
Claws and plumes

Thursday, June 20, 2013

Овај свемир - This Universe

 


Овај свемир


Постоји један тањир
И једна кашика
А ти си супа

This Universe


There is one plate
And one spoon
And you are soup
Wednesday, June 19, 2013

Узрок пада Римског царства - The Cause of The Fall of Roman Empire

 Узрок пада Римског царства


Свет је лепа шарена торта
Али лепа
Ту и тамо треба мало дотерати
Али, дотеривање – уживање!

The Cause of The Fall of Roman Empire


World is a beautiful mottled cake
But beautiful
Here and there must be arranged
But, arrangement – enjoyment!

Saturday, June 15, 2013

Кад вихор залута - When Whirlwind goes Wry

 


Кад вихор залута


Кад вихор зазвижди
У траве варљиве
Птице љубљене
Тотем и табу
Прсне земља
Мрави у оклопу
Поједу мрве

When Whirlwind goes Wry


When twister whistles
In treacherous grasses
Beloved birds
Totem and tabu
Earth cracks
Ants in armor
Eat crumbs
Friday, June 14, 2013

Кости - Bones

 


Кости


Кости се не рачунају
Има ли костију у недођији?
Тја!
Ђиха!

Bones


Bones don't count
Are there any bones in nowhereland?
Oh yeah!
Heehaw!
Веје лед - Winnows Ice

 


Веје лед


Упркос труду
Црева шкрипе
И лед се смрзо
Мале ватре ко пахуље
Веју
Позор властима!
Гладни зомби
Запалио цигару

Winnows Ice


Despite the effort
Hoses screech
And ice has frozen
Small fires like snowflakes
Winnow
Attention authorities!
Hungry zombie
Lit cigar