Monday, August 26, 2013

Асанација Месеца - Preparing Moon
Асанација Месеца


На Месецу су поравнате библиотеке
И храмови Плаве планете
Ал' погледај те савршене долине
Мора нафте у базалту
Отиске бизона и беле облаке Земље
Андроидско око заслепљено речима
Твори свет прилагођен потребама

Preparing Moon


On Moon libraries have been flattened
And temples of The Blue Planet
But look at those perfect valleys
Seas of oil in basalt
Bison tracks and white clouds of Earth
Android's eye blinded with words
Creating world adapted to needs
Tie Me
Tie Me


If you ask me for purpose
I can only unwind the rope
Or you can form a noose
And tie it around your neck
That's what I think of purpose
It is the suit you wear
As it speaks for you
Back in Tennessee
Back in Tennessee


What's Going On, How Have You Been?
Don't bother to answer I'm a telepath
I have chunks of cheese in my pockets
As nuclear war rages
Panic is spectacular
Eyes everywhere
What's going on, don't bother
Crack your nuts, hazel, oak and spruce
Now I understand why you are so lonely
Scavengers form clusters
Back in Tennessee
Wednesday, August 14, 2013

Твоја воља је само нечији маркетинг - Your Will is just someone's Marketing
Твоја воља је само нечији маркетинг


Песма је месо и утроба бика
Пијте и ждерите ветар и кишу
Доћи ће Сунце да вас сахрани
А Земља да вас задоји

Сатрите богове глађу
Нек пијани панови повраћају
Музе око мене чекају инспирацију
А дријаде – ватру

Сенка Хада прети мраком
Вулкан се љути, ал стада су развејана
Пастири на литици обневидели
Роса капље с Молоха

И, дође маркетинг да ми угађа
Песма облеће око трна
Ружа расцветала
Ал ја засп'о

Your Will is just someone's Marketing


Poem is flesh and guts of a bull
Drink and devour wind and rain
Sun will come to bury you
And Earth to feed you up

Smite gods with famine
Let drunken pan's vomit
Muses around me wait for inspiration
And dryads – fire

Shadow of Hades threatens with dark
Volcano is angry, but flocks are dispersed
Shepherds on cliff blinded
Dew drops from Moloch

And, comes marketing to indulge me
Song circles around thorn
Rose in bloom
But me asleep

Tuesday, August 6, 2013

Техника одлажења - The Technique of Leaving
Техника одлажења


Моритомо се одмара у пустињи
Између два огледала
Посматра нејасне обрисе токова у њима
Испод пустиње налази се море
Смешно је како људи размишљају
Кисело се осмехује
Камен јесте чврст, ал је попара!

Демони се не би с њим коцкали
Дивље девојке ућуте кад наиђе
На лицу има четири ожиљка:
Окинава Хирошима Нагасаки Хонда

Четири змијска језика
Истањене и грбаве обрве
Блеђу кожу на залисцима
Катану носи зарад равнотеже

Одмак духа креће у предвечерје
Таласима слика сенке и светла
Гласове у полутами
Капију на Тибету где се сусрећу
Усковитлани познаници

Скида кимоно и седа крај огњишта
Исправљених леђа зажмуривши
Грана у ватри прсне

The Technique of Leaving


Moritomo rests in desert
Between two mirrors
Observes unclear shapes of flows in them
Under the desert is sea
Funny how people are thinking
He sorely smiles
Rock is hard, but is panada!

Demons would never gamble with him
Wild girls shut up when he comes around
On his face there are four scars:
Okinawa Hiroshima Nagasaki Honda

Four snake's tongues
Rared and humpy eyebrows
Paler skin at whiskers
Carries katana for balance

Shift of spirit moves into dusk
Painting shades and lights with waves
And voices in semi-darkness
The Gate on Tibet where turbulent
Acquaintances meet

He takes off kimono and sits by the hearth
Straightens back and closes eyes
Twig in fire crackles
Sunday, August 4, 2013

Инквизиција је део Правде - Inquisition is part of Justice
Инквизиција је део ПравдеДок је обилазио Галаксију
У потрази за чудесима
Џо сретне Моритома
Прикованог за крст
С омчом око врата и коцем
У задњици
Нагнуте главе из угла устију
Цури му крвава пљувачка
И балави по маљавој бради
Можда је заслужио, мисли Џо
Док се маша за флашицу с киселом
И двоуми да ли да напоји
Криминалца
Ко сам ја да се мешам?
Што не каже да је жедан?
Моритому је кичма пробила мозак
И мисли су му фракталне апорије
У тој области комуникације
Вода је апстракт
Улицом жустро промичу сејачи
Град је поље сажеженог јечма
Хлебне душе и плач вршилице
Џо пије и хладни ум га зове
У домен Хада
Где му Моритомо објасни
Да је правни систем
У суштини рад идеје –
Самоодбрана
Inquisition is part of Justice


While touring the Galaxy
In search of miracles
Joe met Moritomo
Pinned onto cross
With noose around his neck and pole
In his butt
Head bent from corner of mouth
Oozes bloody spittle
Smearing hairy chin
Maybe he's deserves it, mulls Joe
While reaching for bottle of mineral
Hesitating to water the
Criminal
Who am I to interfere?
Why doesn't he says he's thirsty?
Moritomo's spine penetrates the brain
And his thoughts are fractal aporias
In such a condition of communication
Water is pretty abstract
Street is busy with sowers
And city a field of scorched barley
Breadfruit souls and crying thresher
Joe drinks and his cold mind calls him
Into domain of Hades
Where Moritomo explains
That the system of justice
Is essentially work of the idea
Self-defense


Thursday, August 1, 2013

Moritomo and Teresa

Moritomo and Teresa
In the remote corner of Galaxy
He dropped by for a drink of mineral water
In the asylum for poor
Jesuits' defense mechanisms
Checked his irises
While cold ceramic hand
Took the money
In silence they waited for him to leave
And nun was carefully washing
Cups
From the backyard one could hear
Rubbing and beating of
Battledore
At the other side of muddy yard
Hospital
Syphilis and gangrene
Elephantiasis, vasectomy
In black and white shades
Polarized water
He went over and lied
Onto dirty mattress
The ward round is over,
Said the ill man with a cigarette
And brown eye-whites
What is your ailment?
Asked he curious
I am dead, answered Moritomo
Graveyard is place for the dead,
Prudently said the patient.
Moritomo studies him
Smoke, tarred fingers
Tongue glimmering behind rotten teeth.
Intelligence service was quick
Teresa resolutely walks the porch
Followed by surgeons
Kill the dead man! Orders she
Surgeons draw swords
Blessed nun spills iodine
Patient lights opium
Moritomo coughs
Swords open bicepses
Bladder punctuates
Elbow breaks
I knew you weren't a saint!
Moans Moritomo
His last breath.Моритомо и Тереза

 


Моритомо и ТерезаУ удаљеном кутку Галаксије
Свратио је да попије киселу воду
У прихватилиште за сиротињу
Одбрамбени механизми језуита
Погледали су му дужице
А хладна керамичка рука
Узела је новац
У тишини су чекали да оде
Монахиња је пажљиво прала
Чаше
Из позадине, иза дворишног зида
Чуло се трљање и шљапкање
Пракљаче
С друге стране каљавог дворишта
Болница
Сифилис и гангрена
Елефантијаза, вазектомија,
У црно-белим сеницима
Поларизована вода
Отишао је и легао
На прљаву струњачу
Визита је прошла
Рече му болесник с цигаретом
И мрким беоњачама
А од чега болујеш?
Запита радознао
Мртав сам, одговори Моритомо
Мртвима је место на гробљу,
Опрезно ће пацијент.
Моритомо га посматра
Дим, од катрана пожутели прсти
Језик светлуца кроз крње зубе.
Обавештајна служба је јурила
Тереза одлучно корача тремом
Праћена хирурзима
Убијте мртваца! Наређује
Хирурзи потегну мачеве
Блажена свештеница проспе јод
Пацијент запали опијум
Моритомо се закашље
Мачеви отворе бицепсе
Бешика се провали
Лакат се сломи
Знао сам да ниси светица!
Простење Моритомо
Свој последњи дах.