Thursday, February 28, 2013

Природни репликатори - Natural Replicators

 


Природни репликатори


Понесите хлорофил
Ако мислите да једете
Даље, бактерије у свињама
Производе маст
Ето спектра!
Мислите на закуску
Овисници о кукурузу
Имају зелену каку

Natural Replicators


Bring your own chlorophyl
If you intend to eat
Further, bacterias in pigs
Produce fat
There's spectrum!
Think about snack
Maize addicts
Have green poo

Моритомо иде на Марс - Moritomo goes to Mars

 


Моритомо иде на Марс


Моритомо понео тигањ на Марс
Рекоше да има воде
А где је вода, ту је – риба
У свету илузиониста
Понесите свој прибор
Ваздух
Призор

Moritomo goes to Mars


Moritomo brought fry-pan to Mars
They said there's water
And where's water, there's – fish
In the world of illusionists
Bring your own accessories
Air
Spectacle

Wednesday, February 27, 2013

Празнина - EmptinessПразнина


Тамо где су вечни људи
У планини
Лица слова азбуке
Мозак срж лобање
Глатки предмети у шаци
А с ове стране
Одјеци у пећини
Од жада
Суштина
Emptiness


Where eternal humans are
In mountain
Faces letters of alphabet
Brain marrow of skull
Smooth objects in hand
And on this side
Echos in cave
Of jade
Essence
Ми то не знамо - That We Don't Know

 


Ми то не знамо


То су били људождери
Тврди Џо
Све сами људождери
Али победили су их
Размножавањем
И житом
Страх је остао
У олтар, који је желудац
И храм
Вотивне играчкице
Или слике дивних људи
Које љубимо с преданошћу
Жртве
That We Don't Know


Those were cannibals
Claims Joe
All of them cannibals
But they were beaten
With procreation
And wheat
Fear remained
Into altar, which is stomach
And temple
Votive toys
Or images of wonderful people
Which we love with devotion
Of prey

Кавијар - CaviarКавијар


Постаћеш кавијар
Путоваћеш семенком
Црвена земља у камену
Храна води
Лед и ватра, већ према потреби
Огледало душе
Цртежи на стени
И док се не ослободиш
Волећеш неухватљиво
А електрон који те прожима
Болеће

Caviar


You will become caviar
You will travel by seed
Red earth in stone
Water's food
Ice and fire, as need be
Soul's mirror
Drawings on wall
And until you deliver
You will love the evasive
And electron that permeates you
Will hurt
Sunday, February 24, 2013

Волим те бактеријом - I Love You with Bacterias

 


Волим те бактеријом


Требају ми бактерије
Да могу да те гледам
Дебеле гузове и килтове

I Love You with Bacterias


I need bacterias
So I can look at you
Fat buttocks and quilts
Храна за шарана - Food for Carp

 


Храна за шарана


Чекић је сломио орах
Гени из махунарке нахранише
Шаранима гробове
Зауставио га страх
Смеје се и лаже
Ген за смејање испушта мехуриће
Још једна црта у геометрији
Подигла се према Васиони
Нећу више бити милосрдан
Ето ти твоји јастози
Ја се грозим
Food for Carp


Hammer broke nut
Genes from legumes fed
Carps' graves
Fear stopped him cold
He laughs and lies
Gene for laughing releases bubbles
One more line in geometry
Lifted towards Universe
I will no more be merciful
Here, have your lobsters
I abhor
Saturday, February 23, 2013

Електрично море - Electric Sea

 


Електрично море


Море је било аритмично
Мало сам се нагутао јегуља
А онда сам запливао
И преживео

Electric Sea


Sea was arrhythmic
I swallowed some eels
But then I swam
And survived


Бик у арени кувани котлети - Bull in Arena Cooked Cutlets

 


Бик у арени кувани котлети


Бик у арени човек у дворцу
Ругоба једе папалину
Сокови штрцају
Горњи ред бели протеини
Полиција проси
Сви добри људи
Кусају пуру
И понекад само
Бик запали
Цигару

Bull in Arena Cooked Cutlets


Bull in arena man in castle
Monster eats sprat
Juices spurt
Upper row white proteins
Police alms
All good people
Sup mash
And sometimes only
Bull lights
Cigar
Friday, February 22, 2013

Кавез - Cage

 


Кавез


Ту је кавез, а птица је одлетела
Научник види оронули кавез
Сад ће смрт“, каже
А на птицу је заборавио
Cage


Here is cage, and bird flew away
Scientist sees ruined cage
Now will death”, says he
And of bird he has forgotten
Шљокице у глави - Tinsels in My Head

 


Шљокице у глави


Шљокице у глави мисле
Да је свемир велики Мозак
Који се распао...
Tinsels in My Head


Tinsels in my head think
Universe is great Brain
Which fell apart...