Thursday, January 31, 2013

Симбиоза - Symbiosis

 

Симбиоза


Неки то зову зависност
Ја кажем – симбиоза
Друга врста живота
Symbiosis


Some call it addiction
I say – symbiosis
Another kind of life

Wednesday, January 30, 2013

А где је Талични Том? - And where is Lucky Luke?

 


А где је Талични Том?


Забранили су му пушење
И Џоли га је однела
Далеко од доктора
And where is Lucky Luke?


They forbade him smoking
And Jolly took him
Far away from doctors

Прати ме ситуација - Follows Me Situation

 


Прати ме ситуација


Само следи ток мува
И видећеш где су завршили
Долари
Follows Me Situation


Just follow the course of flies
And you'll see where ended
Dollars
Богами клиснуше! - By-god they got away!

 


Богами клиснуше!


Пацовским каналима
Дођоше у Африку
Лендровером
By-god they got away!


Through rat channels
They came to Africa
In Land-Rover
О мацо! - Oh Catty!


 

О мацо!

О мацо о мацо о мацо
Опраси се
Модификовано
Oh Catty!


Oh cat Oh cat Oh cat
Bear me a piglet
Modified
Буди самурај у коштици - Be Samurai in Cherrybone

 


Буди самурај у коштици


У летњем хладу
Дебели самураји
Међу коштицама трешње
Be Samurai in Cherrybone


In summer's shade
Fat samurai
Among cherrybones

Аутостоперски водич за Ал Каиду - Hitchhikers' Guide for Al Qaeda

 


Аутостоперски водич за Ал Каиду
(епизода – Тексас!)


Дођите у Тексас и говорите слободно
Будите помоћник шерифа за правду
Понесите своју портабл џамију
Авионом крстарите Рио Гранде
Спавајте у стетсону
Један дан у основној школи
Исправите границу с Новим Мексиком
Дејви Крокет – претеча мученика?
Шта је текила а шта тортиља
Hitchhikers' Guide for Al Qaeda
(episode – Texas!)


Come to Texas and speak freely
Be sheriff’s deputy for justice
Bring your portable mosque
Cruise Rio Grande by plane
Sleep in Stetson
One day in elementary school
Straighten up border with New Mexico
Davy Crockett – predecessor of martyrs?
What is tequila and what's tortilla
Tuesday, January 29, 2013

Док Африци ваде црева - While They're Pulling out Africa's Innards

 


Док Африци ваде црева


Живот ми је кратак
Треба што више да се нафатирам
Да прочитам књигу-две
И да умрем с вишком енергије
While They're Pulling out Africa's Innards

My life is so short
I need to pad myself so much
Read a book-or-two
And die with surplus energy
Вагнер и Чајковски упропастише музику - Wagner and Tchaikovsky ruined Music

 


Вагнер и Чајковски упропастише музику


Распусник је дојахао на лабуду и слетео у језеро
Отац младе невесте јео је ћевап и заливао вином
Претерано нашминкана зла удовица
завела је Корчагина
Краља су убили у фијакеру
Просјака ставише у кућни притвор
Хоће ли Јаго победити Отела
А сад, наградно питање:
Кога је успавао Чајковски?
Wagner and Tchaikovsky ruined Music


Debaucher rode swan and landed on lake
Young bride's father ate kebab and watered wine
Overtly made up evil widow seduced Korchagin
King was murdered inside stage coach
Beggar was confined in home detention
Will Iago overcome Othello
And, the award question:
Who did Tchaikovsky put to sleep?
Monday, January 28, 2013

Величанственост - Magnificence

 


Величанственост


Нема ничег величанственог у
Слеђењу правила
А величанствено осећање поноса
Је круна Зла
Magnificence


There is nothing magnificent in
Following the rules
And magnificent feeling of pride
Is the crown of Evil
Не убиј! - Murder Not!

 


Не убиј!


Бог каже не убиј
Ал кад убијаш убијаш
Ђавола
Murder Not!


God says don't murder
But when you kill you kill
Devil


Sunday, January 27, 2013

Деца треба да буду срећна - Children Should be Happy

 


Деца треба да буду срећна


Ми желимо да деца имају осмехе на
Прозорима и Сунцу
Не гњавите нашу децу невољом
Слонова
Ал, кад видиш неко глупо дете
Упитај се: Ко су му родитељи?
Children Should be Happy


We want our children to have smiles on
Windows and Sun
Don't bother our children with
Elephant's trouble
But, when you see some stupid child
Ask yourself: Who are its parents?

Он титра твојим рибицама - He Panders your Fishlets

 


Он титра твојим рибицама


Без рибица ти ниси нико и ништа
Храни рибице да не огладне
Јер оне су твоје Ја
He Panders your Fishlets


Without fishlets you are nobody
Feed fishlets so they don't starve
Because they are your I
Сигнализам и рад идеје - Signalism and Idea's Work

 


Сигнализам и рад идеје


Рад идеје одвија се независно од њеног излагања, односно објављивања. То значи да ће, када је у питању поетски текст, идеја радити и онда када се уопште (у њему) не именује. У филозофском дискурсу, идеја се непосредно описује/деконструише. У поетском говору, избегава се непосредно одношење према идеји. „Озбиљност“ или „значај“ идеје је предмет изругивања – у противном, поезија би се претворила у памфлет, тј. у рекламу (пропаганду). Ово је због тога што се песник с идејом обрачунава још пре него што о њој пише – тек након тога она може да буде „средство“ песника, у противном – идеја ће користити њега.
Ако песник жарко хоће нешто да каже – то је рад идеје, а не поезија.
Ако песник хоће нешто да каже, али неће да спомене то о чему говори – то је поезија. Онда није главна ствар идеја у тексту (или иза текста), већ се ради о начину (методу) приповедања, који је поетски.
Шта се заправо дешава, како настаје поезија? Идеја се пусти да сама ради, уосталом то и јесте њено одређујуће својство. Уколико би се идеји дозволило да постоји у контексту који сама ствара, то би била (само)реклама. Али, уколико се идеја доведе у контекст другачијег смисла од оног који сама заступа, њој једино преостаје да се – глупира. Ово глупирање (или лудирање) идеје испољава се као иронија, сарказам или цинизам – печат поезије.
У стварном животу, глупирање идеје је узрок рата.
Signalism and Idea's Work


Idea's work happens independently of its exposition, i.e. announcement. This means that, when it comes to poetical text, idea will work even if it isn't (inside it) mentioned at all. In philosophical discourse, idea is directly described/deconstructed. In poetical discourse, direct relation to the idea is to be avoided. “Seriousness” or “importance” of the idea is a subject of mockery – if otherwise, poetry would turn into pamphlet, i.e. advertisement (propaganda). This is because poet deals with the idea before he writes about it – only after that it can become the “means” for a poet, if contrary to that happens – the idea will be using him.
If poet eagerly wants to say something – that is idea's work, not poetry's.
If poet wants to say something, but won't utter what he is talking about – that is poetry. In that case the idea is not the main thing in the text (or behind the text), instead, the main thing becomes the way of telling, which is the poetical method.
What really goes on, how poetry comes to being? One lets the idea do the work; as a matter of fact, that is it's determining property. If idea were allowed to exist inside the context it creates, that would be (self)advertisement. However, if the idea is brought into the context of a meaning different from the one it represents, the only thing it can do is – to fool around. Idea's fooling around (or folly) reveals itself as irony, sarcasm or cynicism – the trade mark of poetry.
In real life, idea's folly is the cause of war.