Saturday, January 31, 2015

will you dread fascist - хоћеш ли ужасити фашисту

will you dread fascist

i will not read sioran
he's just another me
i will rather write boccaccio
хоћеш ли ужасити фашисту

нећу да читам сиорана
он је само други ја
радије ћу писати бокача

КВАНТНИ СКОК

КВАНТНИ СКОК

Квантни скок се догађа када се сакупи довољно знања за стварање новог односног склопа (референтног система).
Ово се доживљава као да су се „отвориле очи“.
Сакупљање знања „гарантује“ већу слику.
Постоји збуњеност око тога шта је знање.
Незналачки став јесте да је знање релативно. Ово је због тога што се систем вредности заснива на слободном избору. Идеја слободе заснива се на чулном „увиду“ који се преводи као истина – али наша чула (која позирају као увид) никада не добављају истоветни исход, тако да се мора увести толеранција. Толеранција на латинском значи – патња.
Тако, наука је заснована на претпоставкама и консензусу. Последица тога је – релативна истина.
Овде кажем наука, јер је у функцији глупости. Тако, питање је увек отворено – шта је истина. Глупаци побеђују!

Корен незнања је у погрешној идеји – система. Претпоставља се да је могућа таква ствар као – Савршени или Идеални систем (изоловани систем, што је научна истина).
Примамљивост ове идеје је веома јака, она обећава „куле и градове“. Савршени систем ће разрешити СВЕ проблеме. Бог има План. Итд.
Али, не постоји Идеални систем. Да би се било шта десило мора да постоји извор енергије, а пошто је Природа један бескрајни „континуум“ простора/материје, једна ствар увек краде (профитира) енергију од друге. То је аутоканибализам на делу у оквиру „бескрајног система“.
Израз овога, у људском свету, јесте – држава. Држава је „изоловани систем који жели то да буде“. Краљ жели да буде изолован од размене, он само хоће да узима, а ако треба да даје онда је то његова – милост.
Да би се начинио квантни скок, човек мора да схвати како све ово ради. Просто кретање кроз довољно опција неће створити други свет (референтни систем). Мора се престати са слеђењем информација које добављају чула (уистину, то се погрешно назива „intelligence agency обавештајна агенција“).
Одлучно делање је да се буде отпоран на информацију.

Информација КАЛЕИДОСКОПА
Тражити смисао у калеидоскопској слици је очигледно глупо. Ипак, људи се односе према свету с истом грешком. Они учитавају (пројектују) поредак (идеју савршеног система) на калеидоскоп. То се своди на клеветање хаоса. Хаос се оптужује за све проблеме. (Хаос = Смрт)
Људи виде поредак у животу. Живот се храни животом, итд. То је аутоканибализам. Све је то у реду, јер ми смо развили „филозофију“ оправдања (законе који правдају сваки злочин). То се зове – Поредак.

QUANTUM LEAP

 QUANTUM LEAP

Quantum leap happens when enough knowledge is accumulated to create a new reference system.
This feels like your eyes have “opened”.
Accumulation of knowledge “guarantees” a bigger picture.
The confusion exists about what is knowledge.
Ignorant attitude is that knowledge is relative. This is because the system of values is based on free choice. The idea of Freedom is based on empirical “insight” which translates to truth – but our senses (which are posing as insight) never provide the same results, so tolerance must be introduced. Tolerance is Latin for suffering.
Thus, science is based on assumptions and consensus. The result is – relative truth.
I say science here, because it is in the function of stupidity. So, the question is always open – what is truth. The stupid win!

The root of ignorance is in the wrong idea of – system. It is assumed that there is possible such thing as – Ideal system (isolated system, which is a scientific truth).
The lure of this Idea is very strong, it promises “towers and cities”. Ideal system will resolve ALL problems. God has a Plan. Etc.
But, there is no Ideal system. For anything to occur there must be a source of energy, and because Nature is one endless space/matter “continuum”, one thing always steals (profits) energy from another thing. It is the auto-cannibalism at work within an “endless system”.
The expression of this, in human terms, is – the state. State is a “isolated system to be”. A King wants to be isolated from exchange, he only wants to take, and if he is to give it has to be his – mercy.
To make a quantum leap, one must understand how all this works. Just moving through enough options is not going to create another world (referent system). One has to stop following information provided by senses (in truth it is wrongly called the “intelligence agency”).
The decisive action is to be unaffected by information.

KALEIDOSCOPE information
To look for meaning in kaleidoscope display is obviously stupid. Yet, people treat the world with the same mistake. They read (project) order (the idea of ideal system) onto kaleidoscope. This ends up as calumniation of chaos. Chaos is accused for all the trouble. (Chaos = Death)
People sees order in life. Life eats life, etc. That is auto-cannibalism. That's fine, because we have developed a “philosophy” of justification (laws which justify all crimes). That is called – Order.
Wednesday, January 28, 2015

je suis chuck

je suis chuck

je suis charlie
je suis marlie
harlie
haiku - хаику

 haiku

what is in my way
i am in my way
dust in midnight
хаику

шта је на мом путу
ја сам на мом путу
прашина у поноћ
бог је створио доказе

бог је створио доказе

бог је лавина повраћотке
што навире из земаљске гроте
а ми треба да кидамо одавде

god created proofs

god created proofs

god is avalanche of puke
coming out a earth's throttle
and we need to get out of here
in the morn when i am angry - ујутру кад сам гневан

 in the morn when i am angry

bobi fischer spat on its ego
broken ego round the world
ego needles scraped magnetic
dark needles of slave's soul
phone my consonants text my will
back in reykjavik down in phillippines
birds are specks in children's eyes
sun is burning in machine
ујутру кад сам гневан

боби фишер пљуну на его
сломљен его диљем света
его игле опиљци магнета
тамне игле ропске душе
позови сугласнике запишите вољу
горе у рејкјавику доле у манили
птице су тачкице у дечјем оку
сунце гори у машини
hidden Jain - скривени Ђаин

 hidden Jain

there is Jain and he is right
everybit of specksoul hurts
thirst kills juice
water dry throat
joy travel pain follow
it's a wave theory and megalodont
is extinct
now face what you see is faced by
what sees you
and Jain is naked and ribby
you will go where he won't
pure light and the wave theory brights dark
animated organisms are inside out
and you will understand it is all
present

скривени Ђаин

ето Ђаина и у праву је
свеколике мрведуше боле
жеђ убија сок
вода суво грло
радост путује бол следи
то је таласна теорија и мегалодонт
је истребљен
сад се суочи с оним што видиш суочен
с оним што те гледа
а Ђаин је наг и ребричаст
ићи ћеш куд он неће
чиста светлост а таласна теорија осветљава таму
оживљени организми су изврнути
и схватићеш да је све
садашњост

nin-jahud

 nin-jahud

dessert spock hack soysilk
let the children joy
ninjatronic brew tatoo
don't feed them
behemoth pets rebel
there will be haruna
winter in Bosporus

Monday, January 26, 2015

haiku

haiku

there is a star in Oort cloud
it rocks
Sunday, January 25, 2015

fascination fascism

 fascination fascism

definitely not surrealist
exmpl: don't fart me you fascist
fascinate with an adz
fan*fucking*tastic (from Blue Movie)
when in group use taser or bundle up
or make them cough (eat own horse)
fascioned minced meat (burger)
underbelt amulet
recreational drug
zuckerbundle or zimmergun
[Latin fascināre, fascināt-, to cast a spell on, from fascinum, an evil spell, a phallic-shaped amulet.]
[Italian fascismo, from fascio, group, from Late Latin fascium, from Latin fascis, bundle.]
[Middle English farse, stuffing, from Old French farce, stuffing, interpolation, interlude, from Vulgar Latin *farsa, from feminine of Latin farsus, variant of fartus, past participle of farcīre, to stuff.]

Saturday, January 24, 2015

why events become statistics - због чега догађаји постану статистика
why events become statistics

all sports and sex and history
end up as alphabet

због чега догађаји постану статистика

сав спорт и секс и историја
скончају као азбука


was titanic a work of art? - да ли је титаник био уметничко дело?

 was titanic a work of art?

what is racism? racism is nepotism
spectacular marketing project of titanic
show per dime
it could have been submarine
the rich are being served
i'll tell you why dubai
dream is dream come true
octopi speak tongues
into your larynx
да ли је титаник био уметничко дело?

шта је расизам? расизам је непотизам
спектакуларни маркетиншки пројект титаника
представа за цвоњак
могло је да буде подморница
богаташи су послужени
рећи ћу вам због чега дубаи
сан је остварени сан
хоботнице говоре језике
у ваше гроце