Saturday, November 9, 2013

Хаику - Haiku

 


Хаику


Хиљаду лептирова
У циклону
Око паука

Haiku

Thousand butterflies
In a cyclone
Around spider
Friday, November 8, 2013

Српски Матрикс - Serbian MatrixСрпски Матрикс


Уловио барбун орла
У орлу нашао птицу сеницу
Дебелу од лоја
У лоју фитиљ
Окитио се барбун орловим перјем
Наоштрио крљушт
Сецка прасе
Из далеке степе дојахаше дизгине
И турбани
Посекоше гуске

Serbian Matrix


Goatfish catches eagle
In eagle it finds a bird tit
Fat from lard
In lard – wick
Puts on goatfish eagle's plumes
Sharpens scales
Chops piglet
From faraway steppe rode in reins
And turbans
Slew geese
Wednesday, November 6, 2013

Шећер - Sugar

 


Шећер


Сагледао си и прогледао
Терет ти је велики ал' глад је већа
Поједи октоподе и древне глодаре
У пећини или на Монмартру
У вину или мултиплексу
Уз звона или наранџе

Док клизе фалте низ тело
И одрон гуши рекламу
Грми у даљини чудовишна артерија
А страх свитац у кумулусу

Усхићена душа бљеска авенијом
Имитација Сунца у зони сумрака

Sugar


You've seen through and now you can see
Your burden is great but hunger's greater
Munch octopi and ancient rodents
In your cave or on Montmartre
In vine or in multiplex
Along bells or oranges

While folds slide down the body
And avalanche chokes reclama
In distance thunders monstrous artery
And fear firefly in cumuli

Raptured soul glimmers in avenue
Ersatz Sun in twilight zone
Sunday, November 3, 2013

Моритомо и сигнализам - Moritomo and Signalism

 


Моритомо и сигнализам


Као што азбука у себи има
Моћ свих књига
Тако знање у себи има
Моћ свих азбука
Moritomo and Signalism


As alphabet contains
Potential of all books
So knowledge contains
Potential of all alphabets

Како убити без мача - How to Kill Without Sword

 


Како убити без мача


Моритомо показује Џоу
Како се убија без катане
Убијати! Убијати! Убијати!

How to Kill Without Sword


Moritomo shows Joe
How to kill without katana
Kill! Kill! Kill!
Како се убија - The How of KillingКако се убија


Моритомо објашњава Џоу
Како се убија:
Вежбаш!
The How of Killing


Moritomo explains to Joe
The How of killing:
Practice!
Моритомо једе грозд - Moritomo Eats Grape-cluster

 


Моритомо једе грозд


Ако је свако зрно истина
Колико има истина?
Није ни чудо што се људи мрзе
И све остале звери
Биљке и црви
Истина је храна
Посматра га мајмун
Имитира га и празним рукама
Гута истине
Моритомо му добаци зрно
Али мајмун је заволео своју
Празну истину
И врабац је зграби
Moritomo Eats Grape-cluster


If each grain is truth
How many truths?
No wonder people hate everyone
And animals do too
Plants and worms
Truth is food
Monkey watches him
Imitates and with empty hands
Swallows truths
Moritomo drops him a grain
But monkey is in love
With empty truth
So sparrow grabs it
Friday, November 1, 2013

Ковница - Mint

 


Ковница


Кукавица куцка словца у процесор
Биће новца, биће новца!
Mint


Cuckoo nails letters into processor
Will earn money, will earn money!
Виша математика - Super Math

 


Виша математика


Мудрац не зна шта је добро
Шта је лоше
Али рачуна с обоје
Super Math


Wise man knows not good
From bad
But counts on both
Tuesday, October 29, 2013

Врапци на Небу - Sparrows in the Sky

 


Врапци на Небу


Чича Тома у кућици
А Бог на гранчици
Убиће га дете праћком
Или врапчија реторика
Sparrows in the Sky


Uncle Tom in cabin
And God on twiggy
Child will kill him from a catapult
Or sparrow's rhetoric


Sunday, October 20, 2013

Сумеријански бакибол - Sumerian BuckyballСумеријански бакибол


Сумерићани су носили идентификационе кугле
Чувај ту куглу као очи у глави
Без кугле нећеш имати леба да једеш
Избацићемо те из чатрље ако не потпишеш куглом
Куглом пиши и споразумевај се с ближњим
С куглом или у кугли
Sumerian Buckyball


Sumeritians carried identification balls
Keep safe that ball like eyes in your head
Without the ball you won't have bread to eat
We'll oust you from your slum if you don't sign with the ball
Use ball to write and communicate with neighbors
With the ball or inside the ball

Friday, October 18, 2013

Шаман једе црвени мак - Shaman eats red Poppy
Шаман једе црвени мак


Речи онемагљују искуство
Тамо где је неко доживео причу
Песник је одвојио удове од црева
Прича крвари кад је прождире мач
Приповедач је страшило
Шаман потајно намерава да убије
Болест живота
Зар да ја крпим моћ?
Поцепао је дозволу за рад
Shaman eats red Poppy


Words demystify experience
Where someone experienced story
Poet separated limbs from guts
Story bleeds when devoured by sword
Storyteller is scarecrow
Shaman secretly intents to kill
Ailment of life
Should I patch the might?
He tears his work permitThursday, October 17, 2013

Венац за Мацухару - Garland for Matsuhara
Венац за Мацухару


Моритомо шета гробљем идеја.
Оне су ту због своје истрајности –
То је особина смрти.
Из гроба идеје пакла изникао цвет:
Гле, како дивно мирише, ко напалм
У рано јутро!
Набрао је читав венац и поклонио га
Девојци Мацухари.
Опијена необичним мирисима
Мацухара обневиди и рече да се дивно
Осећа:
Као да ми се свест проширила!
Идеје су свест, закључи Моритомо,
Нарочито кад су мртве.
Garland for Matsuhara


Moritomo strolls about the graveyard of ideas.
They are here for their persistence –
That's the property of death.
From the grave of the idea of hell grows flower:
Lo, how nice it smells, like napalm
In early morning!
He picked the whole garland and gave it to
Girl Matsuhara.
Affected by unusual scent
Matsuhara got drunk and said that she felt
Really great:
It's like my consciousness has extended!
Ideas are consciousness, concluded Moritomo,
Especially when they are dead.