Thursday, June 30, 2011

Queen Bean - Краљица пасуљQueen Bean


I'd not want to be picked
But I'd like to pick
From what I've heard...
That's the trick

Краљица пасуљ


Не желим да ме кљуцају
Ал волим да кљујем
Како сам чуо...
Лако је прокљувити
Pure Intelligence - Чиста интелигенцијаPure Intelligence


Ask orangutan about it
For he can smell your glandular lies
And soft tissue soaked in fish oil
Intelligent beast will not opt
For non-smoking areas of city
Or book for bungalow
Чиста интелигенција


Питај о томе орангутана
Јер он ће нањушити твоје жлездане лажи
И меко ткиво уроњено у рибље уље
Интелигентна звер неће се определити
За непушачке области града
Нити резервисати бунгалов

Shore Me My Fins - Насучи ми перајаShore Me My Fins


Undisturbed in his rumination
Sea-bull regurgitates methane thoughts
Cracks shell-fish fantastically
Entwined
Pirogues trade crustaceans for salty drinks
In my mind I see bright sponges
And phthalocyanine outlining his gorgeous
Fins
Насучи ми пераја


Неузнемирен у свом премишљању
Морски бик прежива метанске мисли
Ломи шкољке фантастично
Уврнуте
Пироге размењују љускаре за слана пића
У свом уму видим светле спужве
И фталоцијанске обрисе његових велелепних
Пераја


Demise of Specialization - Пропаст специјализацијеDemise of Specialization

Music will starve owls
Who rely strictly on their
Sonic lobes
While lobsters and trilobites
Rely on their mice
Legs

Пропаст специјализације


Музика ће изгладнети сове
Које се ослањају стриктно на своје
Звучне режњеве
Док се јастози и трилобити
Ослањају на своје мишје
Ноге
This is the Universe - Ово је УниверзумThis is the Universe


Sings the wave
Sperm-whales drum
Conundrum
And swirling goes on to
Depth
To feed grumpy squid
Who has no voice
Ово је Универзум


Пева талас
Уљешуре бубњају
Бубњаје
И вртложење се шири у
Дубину
Да нахрани џангризаву сипу
Која нема глас

 
 Captain Cook's Deal - Посао капетана КукаCaptain Cook's Deal


Smitten on shore
He knew he had found
Soil
To sow his little
Coconut-crabs
And other trinkets
From inside his cardigan

Посао капетана Кука


Посечен на обали
Знао је да је нашао
Тле
Да посеје своје мале
Кокосове рачиће
И остале дрангулије
С унутрашње стране свог кардигана
Holy Coconut - Свети кокосов орахHoly Coconut

On top of coca-bush ripens
Hope
Inside the cathedral
Like mother's breast
God decodes milk of
Eucharist
Into wine
And cricket, working hard
Grinds
Peony leaves
Back to milky ground

Свети кокосов орах


На врху кокиног жбуна зри
Нада
Унутар катедрале
Као у мајчиној груди
Бог декодира млеко
Причести
У вино
А цврчак, радећи вредно
Меље
Лишће георгине
У млечни прахHawaii - ХавајиHawaii


All boats are gone
The breasts in sea
Spit ember milk
Хаваји


Сви чамци су отишли
Сисе у мору
Штрцају жар-млеко


Betrayal - ИздајаBetrayal


I was invented by carbon
Threads
In misty vials
Of alchemy

In “negrido” I fell
And grew down
To reductionism

Sprayed on walls
Like alpha in omega
Rolled to Damascus
Where I was sold

Slave as “hated by slaves”
They hated my “lazy guts”
Was torched out of my love
Affairs

Neither side won
But one side lost
The “bright side” is
The one that lost

Night of senses you will
Learn
As melanin devours you
Издаја


Мене су измислиле угљеничне
Нити
У магловитим бочицама
Алхемије

У „негридо“ сам пао
И растао надоле
До редукционизма

Испрскан по зидовима
Као алфа у омеги
Откотрљао се до Дамаска
Где сам продат

Роб као у „мрзе га робови“
Мрзели су моја „лења црева“
Изгнали ме из мојих љубавних
Веза

Ниједна страна није победила
Али је једна изгубила
Она „светла страна“ је
Изгубила

Ноћ чулности ћеш
Научити
Док те меланин прождире
Silent Answer - Тихи одговорSilent Answer


And now Gray calls
I will answer call
And let her watch, silent
Am I
Тихи одговор


И сад Греј зове
Одговорићу на позив
И пустити је да гледа, утихнуо
Сам ја
Giants Have Failed - Дивови су пропалиGiants Have Failed


They rode him dead on a donkey
To clinic morgue
His tongue split and eyes slit

Hereby I initiate you
And mark you
And now you will serve

In my case I swallowed rings
Which act had killed me
And, as night falls,
Silences merge

'tis incredible
To say the least
What I can hear I can walk
And I sat there empowered
Watched

Salt in your fingers' pores
White stain
This short night
With names lost

Дивови су пропали


Најахали га мртвог на магарцу
До клиничке мртвачнице
Располућеног језика и пресечених очију

Овим чином те иницирам
И означавам те
И одсада ћеш служити

У мом случају, прогутао сам прстење
Који чин ме и уби
И, док ноћ пада,
Тишине се мешају

Невероватно је
Најблаже речено
Што могу да чујем могу да ходам
И седео сам тамо моћан
Посматрао сам

Со у порама твојих прстију
Белу патину
Ову кратку ноћ
С изгубљеним именима
Wednesday, June 29, 2011

Halema'uma'u's Barbecue - Роштиљ Халема'ума'уеHalema'uma'u's Barbecue


Human inertia
Relaxed on your belly
Where sands flow and murmur
And temperature rises above
Puu Oo's average
Down below Kilauea
Explodes
In yellow mist
Chubby lava blobs grow on
Jungle trees
Pecked by beast
Роштиљ Халема'ума'уе


Људска инерција
Опуштена на твом трбуху
Где пескови теку и мрморе
А температура расте изнад
Просечне Пуу Ооине
Доле испод Килауеа
Експлодира
У жуту измаглицу
Друсни груменови лаве расту на
Дрвећу џунгле
Кљуцају их звери

 
 
 Doublespeak - ДвоговорDoublespeak


I look at red blue yellow
And don't see “what”
So, stop telling me: “There is a
red shirt or blue eyes”, or
green fields”
You will not persuade me that
Violet is cheaper than brown
And that sharp is stiffer than oval.
As in surf spree,
Scent is of a different kind
A quality
The color of your voice tells me
Nothing sensible
And your tongue and teeth
Can't talk

Двоговор


Гледам у црвено плаво жуто
И не видим „шта“
Па, престани да ми говориш: „Ено је
црвена кошуља или плаве очи“, или
зелена поља“
Нећеш ме уверити да је
Љубичаста јефтинија од смеђе
Нити да је оштро чвршће од облог.
Као у омаји таласа,
Мирис је од друге врсте
Квалитета
Боја твог гласа не говори ми
Ништа смислено
А твој језик и зуби
Не умеју да говореSlick Smooth - Клизаво глаткоSlick Smooth


You're slick smothered mother
Of enthusiasm
Voice in your throat
Unwinds distress
Like howling wolf blizzard
And as hidden thoughts
Escape
I'm spitting ping-pong balls
Клизаво глатко


Ти си клизава угушена мајка
Ентузијазма
Глас у твом грлу
Одмотава немир
Као кад вук урличе мећаву
И као што скривене мисли
Беже
Ја пљујем пинг-понг лоптице
Don't Stay - Не останиDon't Stay


Stay pleased with watercolor
And sand in porous mushroom
Or leave with swallows herons
At dawn
Gracefully clean dew from cold
Cheek
Or stroke peach
On this secluded beach

Не остани


Буди задовољна акварелом
И песком у порозној гљиви
Или иди с ластама ждраловима
У зору
Грациозно отри росу с хладног
Образа
Или помази брескву
На овој усамљеној плажи
When You Sweep Fascism - Кад почистиш фашизамWhen You Sweep Fascism


When you step on fascism
It will curl swirl and beat
With its swollen crib
And the spread will clear
Their faces
Shaved like Versailles'
Tree
Sun rolls over black chests
Sun swallows honey bead
Into rivers of foam
And Morgenstern swings
Кад почистиш фашизам


Кад нагазиш фашизам
Увијаће се и ландарати
Својим набубрелим дубком
И намаз ће очистити
Њихова лица
Обријана као версајско
Дрво
Сунце се котрља преко црних груди
Сунце гута медене перле
У реке пене
А шестоперац љуља
Dead on Bed - Мртва на креветуDead on Bed


Wet marble flanking
Ocher seeds
In leaves' cradle
Remind me of my late hour
Clear, deep and serene
In water of this sea
Sun tickling lashes
Wind scrambling pollen
Over dead jelly bellyМртва на кревету


Влажан мермер фланкира
Окерне семенке
У колевци од лишћа
Подсећа ме на мој касни сат
Јасно, дубоко и ведро
У води овог мора
Сунце голица трепавице
Ветар уздиже полен
Над мртвим желеом трбуха