Friday, February 6, 2015

WHAT MOTHERS GIVE BIRTH TO? - ШТА РАЂАЈУ МАЈКЕ?

 WHAT MOTHERS GIVE BIRTH TO?

Who nourishes, raises and trains monsters?
Give time to precious emotional protocols, mourn the dead, life is so unjust – it doesn't last forever.
Identification is basic projection. Totem, a mold. A stamp. Poetically, it's the mother of Romulus and Remus. Mother of the cunning Paris. Heracles' mother Hera – she was mad. His first identification is with his mother, he kills his teacher who doesn't flatter his musical deafness. Later, Heracles is identified with something else – the exploring wrestler, the inventor of hygiene, the dot-to-dot vector of Delphic Grand Projection.
Priestesses-whores of Sumer, mothers of nation. Nation is people+state. Mother gives birth to slaves, father gives birth to slavery.
ШТА РАЂАЈУ МАЈКЕ?

Ко храни, узгаја и увежбава чудовишта?
Посвећује време драгоценим емоционалним протоколима, оплакује мртве, живот је тако неправедан – не траје вечно.
Идентификација је основна пројекција. Тотем, калуп. Печат. Поетски, то је мајка Ромула и Рема. Мајка лукавог Париса. Херкулова мајка Хера – била је луда. Његова прва идентификација је с мајком, убија свог учитеља који није хвалио његову немузикалност. Касније, Херкул се идентификује с нечим другим – постаје рвач који истражује непознате земље, изумитељ хигијене, тачка-до-тачке вектор Делфијске велике пројекције.
Свештенице-курве Сумера, мајке нације. Нација је народ+држава. Мајка рађа робове, отац рађа ропство.