Friday, February 6, 2015

INTERRUPTION - ПРЕКИД
INTERRUPTION
2014

The spirit of time has changed. The feeling which was normally called science fiction is dead. There is a new dominant feeling. It is the fractal feeling of despair. The Mirror Darkly.
Fractal is loss of linearity of time and spaciousness, assessment of present is without a perspective, geometry doesn't function anymore, historical events are piled up like garbage and dumped at depot, with no assortment.
Most people are conditioned to look at things in an orderly way, no matter how barely sufficient it is, but now it is not applicable any more. This adds to the growing confusion and prevents quick and efficient retooling of interpretation system. Instead, panic grows and there will be more confusion.
The order, the “inner” order, is gone. Now, we have to watch the news to discover what is order today. What are our today's orders. Shall we eat, shall we starve. The attrition is huge, austerity measures are another name for government needs us to serve for free. The Rome is building back itself, and it is not a plan, it is a principle.
ПРЕКИД
2014

Дух времена се променио. Осећање које се обично називало научна фантастика је мртво. Постоји ново преовлађујуће осећање. То је фрактално осећање очаја. Тамно Огледало.
Фрактал је губитак линеарности времена и просторности, захватање садашњости је без перспективе, геометрија више не функционише, историјски догађаји нагомилани су као ђубре и бачени на депонију, без разврставања.
Већина људи је условљено да посматра ствари на уређени начин, без обзира на то колико је то једва довољно, али сада се ни то више не може применити. Ово само придодаје нарастајућој збуњености и спречава брзо и ефикасно преудешавање система тумачења. Уместо тога, паника нараста и биће све више збуњености.
Поредак, „унутарњи“ поредак, је нестао. Сада, треба да гледамо вести како бисмо открили шта је поредак за данас. Шта су наше дневне заповести. Хоћемо ли јести, хоћемо ли гладовати. Губици су огромни, мере штедње су друго име за то да влада жели да служимо без накнаде. Рим изграђује себе поново, и то није план, већ принцип.