Monday, March 2, 2015

POETRY AND DREAM - ПОЕЗИЈА И САН

 POETRY AND DREAM

A dream come true is a dream.
This because dream is an amateur's associative thread of images and cannot be stabilized. In poetry one has to cut short any attempt of “logic” to produce agenda.
I want to make distinction between fantasy and trip, like in W. Burroughs, R. Zelazny or M. Davis, whomever, vs. the founding “stone” of surrealism or Leary's propaganda of spreading consciousness – “free” flow of thoughts is NEVER innocent and without agenda.
A poet, who is a metaphysical-machine personality, taming the beast (like in Zen or Zeno), is doing one thing only: destroying the ego-consistence (human folly). This ego-consistence often depicts itself as “character”, that for a poet is a punch-sack.

ПОЕЗИЈА И САН

Остварени сан јесте сан.
Ово стога што је сан аматерски асоцијативни низ представа и не може се стабилизовати. У поезији човек мора да пресече сваки покушај „логике“ да створи садржај.
Хоћу да направим разлику између фантазије и трипа, као код В. Бароуза, Р. Зелазнија или М. Дејвиса, и сл. према камену темељцу надреализма или Лиријевој пропаганди проширене свести - „слободни“ ток мисли није НИКАД невин и без садржаја.
Песник, који је личност метафизичка-машина, кротећи звер (као у зену или код Зенона), чини само једну ствар: уништава конзистенцију ега (људску лудост). Ова доследност ега често представља себе као „карактер“, и она је за песника џак за ударање.