Sunday, March 8, 2015

one idea to rule them all - једна идеја да влада свима

 one idea to rule them all

it's a booby trap if you wander into it...
boobs everywhere
no children in banks get
pray to santa train for god
three piggies working for mortgage
one mirror to lie to you
one savior to evict you
there is a king and he is naive
he taxes lottery
једна идеја да влада свима

то је клопка од сиса и ако уђеш у њу...
сисе посвуда
забрањено за децу у банкама разумеш
моли се деда мразу тренирај за бога
три прасета раде за хипотеку
једно огледало да те лаже
један спаситељ да те исели
постоји краљ и он је наиван
он глоби лутрију