Monday, June 20, 2011

Time has Problem - Време има проблемTime has Problem

What I want is (blink)
However, (blink) is not
Continual (blinking)
Except, it is an action
In a (blink)

Време има проблем


Оно што желим је (треп)
Међутим, (треп) није
Трајно (трептање)
Осим, што је делање
У (трептају)