Monday, February 11, 2013

Тераформирање Земље - Terraforming the Earth

 


Тераформирање Земље


Ова футуристичка драма
Према схватању машина
Састоји се од сексуалног уздизања
Хидрауличких гусеничара
Слично парењу коња
Док је интелигенција дефинисана
Организацијом и логистиком
Производње и допреме
Резервних делова и лубриканата
Али људи не могу да имитирају
Аутоматске процесе
Тик-так
Тик-так
А поготово кад се догађају
У прстену око планете
Која је прилагођена
Новом облику производње
Људских средстава за рад
Terraforming the Earth


This futuristic drama
According to machines' understanding
Consists of sexual arousing of
Hydraulic caterpillars
Similar to horses' coupling
While intelligence is defined
With organization and logistics of
Production and delivery of
Spare parts and lubricants
But humans can't imitate
Automatic processes
Tic-tac
Tic-tac
Especially since they are happening
On the ring surrounding the planet
And that is adapted to the
New form of production
Of human tools of work