Tuesday, February 3, 2015

a guy with a very big number on his t-shirt - човек с великим бројем на мајици

 a guy with a very big number on his t-shirt

being cultured is a lazy bumming
the maintenance service will correct dyslexia
machines utter phrases comms protocols
in sports fouls are punishable
correcting mistakes livens the game
thus public execution excels in sports
don't think it's any better than lions' justice

човек с великим бројем на мајици

бити културан је ленчарење
сервис за одржавање исправиће дислексију
машине изговарају фразе ком-протокола
у спорту грешке су кажњиве
исправљање грешака оживљава игру
тако јавно кажњавање буја у спорту
немојте мислити да је то боље од лавље правде