Tuesday, June 10, 2014

haiku

 haiku

i have celebration
must have celebration
must eat tea